İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

058. Mücâdele Sûresi   

58/1. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve halini Allah'a arz eden kadının sözünü işitmiştir. Allah, ikinizin konuşmasını da duymuştur. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

58/2. Sizden karılarını boşamak amacıyla analarına benzetenler, bilsinler ki onların benzetmesiyle eşleri anaları olmaz. Çünkü onların anaları, kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar, çirkin ve asılsız bir söz söylemişlerdir. Bütün bunlara rağmen Allah, günahları çok affeder ve bağışlar.

58/3. Karılarını boşamak amacıyla analarına benzetip sonra bu sözlerinden dönmek isteyenlerin, karılarıyla cinsel ilişki kurmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size böyle emrediliyor. Allah, yaptığınız her şeyi  hakkıyla bilir.

58/4. Köle azat etme imkanı bulamayanların, eşiyle cinsel ilişkiye girmeden önce peş peşe iki ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurması gerekir. Allâh'a ve peygamberine inandığınız için, böyle bir çıkar yol gösterilmiştir. Bunlar Allah'ın koyduğu kesin hükümlerdir. Kafirlere can yakıcı azap vardır.

58/5. Allah'a ve peygamberine karşı çıkanlar, kendilerinden öncekiler gibi rezil olacaklardır. Hâlbuki biz, apaçık belgeler gönderdik. Kafirlere alçıltıcı bir azap vardır.

58/6. Kıyamet günü Allâh, onların hepsini huzurunda toplayacak ve yaptıkları her şeyi önlerine koyacaktır. Kendileri unutmuş olsa da Allâh onları kaydetmiştir. Allâh her şeyi hakkıyla bilir.

58/7. Allâh'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini bilmez misin. Nerede olursa olsun üç kişi gizli konuştuğunda dördüncüsü, beş kişi konuştuğunda altıncısı Allah'tır. Bundan daha az veya daha çok olsun, Allah yine onlarla beraberdir. Kıyamet günü yaptıkları her şeyi önlerine koyacaktır. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla bilir.

58/8. Müslümanlar aleyhine kulis yapmak yasaklandığı halde, günah işleme, düşmanlık yapma ve peygambere karşı gelme hususunda tekrar kulis yapanları görmüyor musun? Onlar seninle karşılaştığında Allâh'ın hoş görmeyeceği bir şekilde seni selamlıyor ve içlerinden de "Peygamber olsaydı, söylediklerimizden dolayı Allah'ın bizi cezalandırması gerekmez miydi?" diyorlar. Onlara cehennem yeter. Mutlaka oraya gireceklerdir. Orası gidilecek ne kötü bir yerdir.

58/9. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuzda, günah işleme, düşmanlık yapma ve peygambere karşı gelme konusunda kulis yapmayın. Sadece iyilik ve Allah'a karşı kulluk bilinci konusunda gizli toplantı yapabilirsiniz. Kıyamet günü huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı kulluk bilincinde olun!

58/10. Müslümanlar aleyhine kulis yapmak şeytanın işidir. Çünkü bu müminleri üzer. Fakat bu, Allâh'ın izni olmadan onlara hiçbir zarar veremez. Yeter ki müminler, ona güvenip dayansınlar.

58/11. Ey iman edenler! Toplantılarda size, "yeni gelenler için yer açın" denildiğinde, halkayı genişletin ki, Allah da sizin gönlünüze genişlik versin! "Kalkın!" denildiğinde de, kalkın ki Allâh, siz müminlerin ve ilim sahiplerinin derecesini yükseltsin. Allah yaptığınız her şeyi hakkıyla bilir.

58/12. Ey iman edenler! Peygamberle özel olarak görüşmek istediğinizde, görüşmeden önce sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Sadaka verecek bir şey bulamazsanız, üzülmeyin. Çünkü Allah günahları bağışlar ve çok merhamet eder.

58/13. Özel görüşmenizden önce sadaka vermekle fakir düşeceğinizden korktunuz da mı bunu yerine getirmediniz? Ama Allah tövbelerinizi kabul etmiştir. Öyleyse namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah, yaptığınız her şeyi hakkıyla bilir.

58/14. Allâh'ın öfkelendiği Yahûdîlerle işbirliği yapan münafıkların durumuna bir bak! Onlar ne sizden, ne de onlardandır. Bile bile yalan yere yemin ediyorlar.

58/15. Bu yüzden Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onların yaptıkları şeyler ne kötüdür!

58/16. O münafıklar bir taraftan Müslüman olduklarına yemin ederek kendilerini sizden korudular, diğer taraftan insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalıştılar. Bu yüzden onlara küçük düşürücü bir azap vardır.

58/17. Allâh'ın azabına karşı onların ne malları, ne de evlatları bir fayda sağlayacaktır. Onlar cehenneme girecek ve orada temelli kalacaklardır.

58/18. Allâh'ın onları diriltip huzurunda toplayacağı kıyamet günü, dünyada size "biz müslümanız" diye yemin ettikleri gibi, orada da Allah'a yemin edecekler ve bununla bir şey elde edebileceklerini sanacaklar. Hâlbuki onlar gerçekten yalancıdır.

58/19. Şeytan onlara hakim olmuş ve Allah'ı akıllarından çıkarmıştır. Artık bunlar, şeytanın dostlarıdır. Şüphesiz şeytanın dostları helak olmaya mahkumdur.

58/20. Allah'a ve peygamberine karşı çıkanlar, en alçak ve aşağılık kimselerdir.

58/21. Çünkü Allah, kendinin ve peygamberlerinin üstün geleceğine hükmetmiştir. Doğrusu Allah çok güçlü ve kuvvetlidir.

 

58/22. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun, Allah'a ve peygamberine karşı gelenlerle işbirliği yaptığını göremezsin. Bunlar babaları, çocukları, kardeşleri ve akrâbaları da olsa durum değişmez. Çünkü onlar, kalplerine imanı yerleştirmiş ve vahiyle desteklenmiştir. Allah onları içlerinden ırmaklar akan temelli kalacakları has bahçelere koyacaktır. Allah onlardan, onlar da Allâh'tan hoşnuttur. Bunlar Allah'ın hükümlerine uyanlardır. Allah'ın hükümlerine uyanlar ise, kurtuluşa ermişlerdir.