İbrahim PAÇACI

 

 

 

 

 

 

022. Hacc Sûresi           

22/1. Ey İnsanlar, Rabbinize karşı kulluk bilincinde olun! Çünkü kıyamet sarsıntısı çok korkunçtur.

22/2. O günün dehşetinden, emzikli kadınlar çocuklarını unutur; hâmileler çocuklarını düşürür, insanlar içmedikleri halde sarhoş gibi olurlar. Allâh'ın azabı ise çok daha korkunçtur.

22/3. Buna rağmen bazı insanlar, hiçbir bilgisi olmadığı halde her azgın şeytanın peşine düşerek Allâh hakkında tartışıp durur.

22/4. Hâlbuki şeytan Allâh'ın emrine karşı geldiği için, "O, kendini dost edinen kimseyi yoldan çıkarır ve Cehennem azabına sürükler." diye hükmedilmiştir.

22/5. Ey İnsanlar! Tekrar dirilme konusunda şüpheniz varsa, kendi yaratılışınıza bakın: Biz sizi topraktan, sonra çok küçük olan yumurta ve spermden, sonra rahime yapışmış blastocystten (döllenmiş hücre yığınından), sonra organları belli belirsiz embriyodan yarattık. Bunu kudretimizi apaçık göstermek için yapıyoruz. Sizi dileğimiz kadar ana karnında tutar, sonra bebek olarak dünyaya getiririz. Sonra ergenlik çağına ulaşırsınız. Bir kısmınız erken ölür, bir kısmınız ise yaşlanarak bunayıp bildiklerini unutur. Bir de tabiatın yeniden canlanmasına bakın: Kupkuru yere yağmur yağdırırız da, onun sayesinde canlanıp kabarır ve çeşitli güzel bitkiler yetişir.

22/6. Bütün bunlar, Allâh'ın varlığını, ölüleri dirilteceğini ve onun her şeye gücünün yettiğini göstermektedir.

22/7. Ayrıca, kıyametin kopacağında şüphe olmadığını ve Allâh'ın kabirdeki ölüleri dirilteceğini göstermektedir.

22/8. Bazı insanlar, bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allâh hakkında tartışır.

22/9. Bir de onlar kibirlenerek Allâh'ın yolundan saptırırlar. Onlar dünyada rezil rüsva olacak, kıyamette de yakıcı bir azabı tadacaklardır.

22/10. Ahirette onlara, "Bunlar, sizin dünyada iken yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allâh, kullarına haksızlık yapmaz." denilecektir.

22/11. İnsanlardan bir kısmı, dünya çıkarına göre Allâh'a kulluk eder. Bir menfaat elde ederse, mutlu olur, ama başına bir sıkıntı gelirse, hemen yüz çevirir. Bunlar dünyayı da, ahireti de kaybetmişlerdir. İşte bu, apaçık bir kayıptır.

22/12. O insanlar Allâh'la birlikte, kendisine bile bir zararı veya faydası dokunmayan putlara taparlar. İşte bu, doğru yoldan büsbütün uzaklaşmaktır.

22/13. Onlar, faydasından çok zararı olanlara taparlar. O taptıkları ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır!

22/14. Allâh, iman edip yararlı işler yapanları, içlerinden ırmaklar akan has bahçelere koyacaktır. Allâh, dilediğini yapar.

22/15. Allâh'ın peygamberini dünyada ve ahirette üstün kılmayacağını düşünen kimse, bir yolunu bulup göğe çıksın da buna engel olsun bakalım! Onların tuzakları, peygamberin üstün gelmesine engel olamaz.

22/16. Biz Kur’ân'ı apaçık mesajlar olarak indirdik. İsteyen doğru yolu bulur.

22/17. Kıyamet günü Allâh Müminler, Yahûdiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, mecusîler ve müşrikler hakkında hükmünü verecektir. Çünkü Allâh, her şeyi görür, bilir.

22/18. Göklerde ve yerde olan her şey, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve bir çok insanın Allâh'a boyun eğdiğini bilmiyor musun? Fakat insanlardan bir çoğu, azabı hak eder. Allâh'ın alçalttığı kişiye kimse saygınlık kazandıramaz. Çünkü Allâh, dilediğini yapma gücüne sahiptir.

22/19. Rablerine boyun eğen ve eğmeyen bu iki taraf, Allâh'ın dini hakkında sürekli birbirleriyle çatışmaktadırlar. Bunlardan kâfir olanlara, ateşten elbiseler biçilecek ve başlarına kaynar su dökülecektir

22/20. Onun sıcaklığından, derileri ve iç organları eriyecektir.

22/21. Onlar için demirden topuzlar hazırlanmıştır.

22/22. Izdıraplarından dolayı cehennemden her çıkmak istediklerinde, geri çevrilir ve onlara "Yakıcı azabı temelli çekin!" denir.

22/23. Şüphesiz Allâh, iman edip yararlı işler yapanları, içlerinden ırmaklar akan has bahçelere koyacaktır. Orada onlar altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Cennetteki elbiseleri de ipekten olacaktır.

22/24. Onlar hem sözün en güzeli olan kelime-i tevhîde, hem de her türlü övgüye layık olan Allâh'ın yoluna ulaşmıştır.

22/25. İnsanları Allâh'ın yolundan alıkoymak isteyen ve Mekke'li - taşralı her kesin ibadet yeri olan Mescid-i Haram'ı ziyaret etmelerini engelleyen kâfirler büyük bir zulüm işlemişlerdir. Zulmederek doğru yoldan sapanlara, can yakıcı bir azabı tattıracağız.

22/26. İbrâhîm'e Kâbe'nin yerini göstermiş ve şöyle demiştik: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, rukû ve secde ederek namaz kılanlar için Kâbe'yi temiz tut!"

22/27. "İnsanlara haccı duyur. Onlar da yürüyerek ya da uzak yerlerden her türlü binekle senin bu davetine  uysunlar."

22/28. "Böylece onlar, haccın kendilerine sağlayacak bir çok faydasını görmüş olurlar. Ayrıca onlar, Allâh'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde Allâh adına kurban etsinler. Bu kurbanlardan hem siz yiyin, hem de sıkıntı içinde olan fakirlere yedirin."

22/29. "Sonra saçlarını kesip ihramdan çıksınlar ve hacla ilgili diğer görevlerini yerine getirsinler, ayrıca dünyanın en eski ibadet yeri olan Kâbe'yi tavaf etsinler."

22/30. Bunlar sizin için de geçerlidir. Allâh'ın emir ve yasaklarına saygı göstererek hac eden kimseye, Rabbi katında çok güzel ödüller vardır. Kur’ân'da yenmesi yasaklanan hayvanların dışındaki, deve, sığır ve davarlar size helal kılınmıştır. Artık putlara tapıp kurban kesmekten ve Allâh'a yalan uydurmaktan kaçının.

22/31. Allâh'a ortak koşmadan, samimiyetle ona yönelin. Allâh'a ortak koşan kişi, kendisini büyük bir helâke sürüklemiştir; sanki o gökten düşüp parçalanmış da kuşların didiklediği veya rüzgarın uçuruma savurduğu kimse gibidir.

22/32. Bunu aklınızdan çıkarmayın! Hac ve oradaki kurban ibadetine saygı gösterip yerine getirenler, Allâh'ın iyi kullarıdır. Çünkü bu ibadetleri yapmak, gönülden Allâh'a karşı kulluk bilincinde olmanın gereğidir.

22/33. Kesilinceye kadar kurbanlıklardan yararlanabilirsiniz. Sonra onlar, en eski ibadet yeri olan Kâbe'nin sahibi Allâh'a kurban edilirler.

22/34. Biz her dinde kurban kesmeyi ibadet yaptık. Öyleyse kendilerine rızık olarak verdiğimiz deve, sığır ve davarları Allâh adına kurban etsinler. İlâhınız tek bir ilâhtır; artık onun emirlerine uyun. Rasulüm Allâh'a gönülden bağlı olanları müjdele!

22/35. Onlar, Allâh'ı hatırladıklarında kalpleri titrer, başlarına gelen felaketlere sabreder, namazı dosdoğru kılar ve kendilerine verdiklerimizden onun yolunda harcarlar.

22/36. Sizin için kurbanlık olarak belirlediğimiz büyük baş hayvanlar, daha hayırlıdır. Öyleyse sıra sıra bekleyen büyük baş hayvanları, Allâh adına kurban edin. Kesilince, ondan hem kendiniz yeyin, hem de isteyen ve istemeyenlere yedirin. Şükretmeniz için onları, sizin hizmetinize verdik.

22/37. O hayvanların etleri ve kanları değil, kulluk bilincinde olmanız Allâh'a ulaşır. Böyle bir imkan vermesinden dolayı Allâh'ı yüceltmeniz için, bu hayvanları hizmetinize vermiştir. Rasûlüm her işte Allâh'ın hoşnutluğunu gözetenleri müjdele!

22/38. Allâh, müminleri korur; fakat hiçbir nankör haini sevmez.

22/39. Kendilerine savaş açılan müminlerin, savaşmalarına izin verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğramıştır. Allâh'ın onları üstün kılmaya gücü yeter.

22/40. Onlar sadece "Rabbimiz Allâh'tır" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardı. Eğer Allâh bir kısım insanın kötülüğünü, diğerleriyle önlemeseydi, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allâh'ın isminin çok anıldığı mescitler yıkılır giderdi. Allâh, kendi dini için savaşanları muzaffer kılacaktır. Çünkü Allâh çok güçlü ve kuvvetlidir,

22/41. Onları yeryüzünde yetkili kıldığımızda, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği tavsiye eder, kötülükten de vaz geçirmeye çalışırlar. Her işin sonucu Allâh'a kalmıştır.

22/42. Bunlar seni yalanlasa da sen üzülme! Nitekim onlardan önce, Nûh, Âd ve Semûd halkı da peygamberlerini yalanlamıştı.

22/43. İbrâhîm'in ve Lût'un halkı da yalanlamıştı.

22/44. Medyen halkı da yalanlamıştı. Musâ da yalanlandı. Fakat ben, bu yalanlayan kâfirlere süre tanıdım. Sonra tövbe etmeyince onları cezalandırdım. Beni inkar edenlere azabım nasılmış, gördüler.

22/45. Halkı zalim olan pek çok memleketi helak ettik. Onların çatıları çöküp harabe olmuştur. Nice kuyular kurumuş, görkemli saraylar yerle bir olmuştur.

22/46. Akıllarıyla düşünüp, idrakleriyle anlamak için yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı? Ne var ki onların gözleri değil, göğüslerindeki kalpleri kördür.

22/47. Onlar, "Gücün yetiyorsa azabı hemen getir bakalım!" diyorlar. Halbuki Allâh onun vaktini belirlemiştir ve bundan asla dönmeyecektir. Rabbinizin katında bir gün, sizin hesabınızla bin yıl gibidir.

22/48. Zalim olmalarına rağmen pek çok ülke halkına süre tanıdım; fakat günü gelince de onları yakalayıverdim. Sonunda herkes bana dönecektir.

22/49. Rasûlüm, "Ey insanlar! Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım." de!

22/50. Artık iman edip, yararlı işler yapanlara bağışlanma ve Cennette bol rızık vardır.

22/51. Fakat ayetlerimizi etkisiz bırakmak için gayret gösterenler cehenneme girecektir.

22/52. Senden önce gönderdiğimiz her peygamber, halkının doğru yolu bulmasını umarak ayetleri tebliğ ettiğinde, Şeytan bir fitne çıkarmak istemiştir. Fakat Allâh, Şeytanın attığı bu fitneyi boşa çıkarmış ve ayetlerini kuvvetlendirmiştir. Allâh her şeyi hakkıyla bilir ve yerli yerince yapar.

22/53. Böylece Allâh, Şeytanın çıkardığı bu fitneyi, hasta ve katı kalpliler için bir imtihan aracı yapmıştır. Zâlimler doğru yoldan çok uzaktır.

22/54. Allâh bunu, bilgi sahibi olanların, Kur'an'ın Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu anlayıp iman etmesi ve ona gönülden boyun eğmesi için yapmıştır. Çünkü Allâh, iman edenleri doğru yola iletir.

22/55. Kâfirler, kıyamet gelinceye veya sonu olmayan kıyamet gününün azabı çatıncaya kadar, Kur'an hakkında şüphelenmeye devam edeceklerdir.

22/56. O gün, hakimiyet Allâh'ındır; insanlar hakkında hükmü verecektir. İman edip yararlı işler yapanlar, her türlü nimetin bulunduğu Cennete gireceklerdir.

22/57. Fakat ayetlerimizi inkâr edip yalanlayanlara, alçaltıcı bir azap vardır.

22/58. Allâh, kendi yolunda hicret edip şehîd olan veya eceliyle ölenlere çok güzel rızıklar verecektir. Çünkü o, en hayırlı rızık verendir.

22/59. Onları hoşnut olacakları cennete koyacaktır. Allâh, her şeyi hakkıyla bilir ve kullarına çok merhametlidir.

22/60. Bu böyledir. Kötülüğe dengiyle karşılık verdiği halde yine zulme maruz kalanlara Allâh yardım eder. Allâh, çok affeder ve bağışlar.

22/61. Bunu yapar. Çünkü Allâh, sınırsız kudretiyle gündüzü kısaltıp geceyi uzatmakta ve geceyi kısaltıp gündüzü uzatmaktadır. O, her şeyi işitir ve görür.

22/62. Allâh'ın buna gücü yeter. Çünkü Allâh, gerçek ilahtır; onun dışında müşriklerin taptıkları ise batıldır. Allah, çok yücedir.

22/63. Allâh'ın yağmur yağdırarak yeryüzünü yemyeşil hale getirdiğini görmüyor musun? O, lütuf ve ihsan sahibi ve her şeyi hakkıyla bilendir.

22/64. Göklerde ve yerdeki her şeyin sahibi Allâh'tır. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve o her türlü övgüye layıktır.

22/65. Allâh'ın yerde olan her şeyden size yararlanma imkanı vermesine ve koymuş olduğu kanunlarına göre denizde gemileri yüzdürmesine bakıp ibret almaz mısın? Allâh’ın koymuş olduğu kanunlar, gök cisimlerinin yere düşmesine engel olur. Çünkü Allâh, insanlara çok şefkatli ve merhametlidir.

22/66. O, ilk başta size hayat verendir. Sonra öldürecek ve tekrar diriltecektir. Bütün bunlara karşılık insan, çok nankördür.

22/67. Biz her din mensubuna yapacakları bir ibadet şekli belirledik. Öyleyse bu konuda onların seninle çekişmesine fırsat verme, sen Rabbinin dinine davet et! Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın.

22/68. Seninle tartışmaya girerlerse, onlara "Allâh, yaptığınızı çok iyi bilmektedir." de!

22/69. Kıyamet günü Allâh, tartıştığınız konular hakkında aranızda hüküm verecektir.

22/70. Allâh'ın gökte ve yerde olan her şeyi bildiğini bilmez misin? Çünkü bunların hepsi, onun belirlediği kanunlara göre hareket eder; dolayısıyla bunları bilmek Allâh için çok kolaydır.

22/71. Müşrikler, Allâh'la birlikte, onun kendilerine hiçbir güç vermediği putlara tapıyorlar. Üstelik onların ilâh olduğuna dair sağlam bir bilgileri de yoktur. Bu zalimlere kimse yardım edemez.

22/72. Ayetlerimiz kafirlere açıkça okunduğunda, onların memnun olmadığını yüzlerinden anlarsın. Neredeyse bunlar, ayetlerimizi kendilerine hatırlatanlara saldıracaklar. Onlara, "Size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? Bu Allâh'ın kâfirlere vaadetmiş olduğu Cehennemdir. O ne kötü bir yerdir." de!

22/73. Ey insanlar! İşte size bir örnek; onu iyi dinleyin: Allâh'ın dışında taptıklarınızın hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. Küçümsediğiniz o sinek, putlardan bir şey kapsa, onu kurtarıp geri alamazlar. Dolayısıyla putlardan bir şeyler isteyenler de güçsüz, putlar da güçsüzdür.

22/74. Onlar Allâh'ın gücünü hakkıyla bilemiyorlar. Şüphesiz Allâh, çok kuvvetli ve yücedir.

22/75. Allâh meleklerden ve insanlardan elçiler seçmiştir. O her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

22/76. Allâh, olmuş ve olacak her şeyi bilir. Her şeyin son hükmünü o verir.

22/77. Ey iman edenler! Sonsuz mutluluğa ulaşmanız için, rükû ve secde ederek namaz kılıp Rabbinize kulluk edin ve iyilik yapın!

 

22/78. Allâh yolunda gerektiği gibi çalışın! O sizi seçkin kılmış ve dinde size hiç bir zorluk yüklememiştir. Babanız İbrâhîm'in dinine uyun! Allâh, sizin gibi inananları, önceki kitaplarda da, bu Kur’ân'da da Müslüman olarak isimlendirmiştir. Peygamber size örnek olsun, siz de bütün insanlara örnek olun. Öyleyse namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allâh'ın emirlerine sımsıkı sarılın. Sizin dostunuz odur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.