İbrahim PAÇACI

Makaleler

 

 

 

 

 

 

İman Gazzâlî şöyle demiştir: “Kur'ân'ın hakkıyla okunması, dil, akıl ve kalbin birlikte okumasıyla gerçekleşir. Dil, harflerine ve tecvit kurallarına uyarak yavaş yavaş okur; akıl, manalarını anlar; kalp ise, öğüt alarak emir ve yasaklara uyar.[44]

Kur'an-ı Kerim Meali: 

001. Fâtiha Sûresi

002. Bakara Sûresi

003. Âl-i İmrân Sûresi

004. Nisâ Sûresi

005. Mâide Sûresi

006. En’âm Sûresi

007. A’râf Sûresi

008. Enfâl Sûresi

009. Tevbe Sûresi

010. Yûnus Sûresi

011. Hûd Sûresi

012. Yûsuf Sûresi

013. Ra’d Sûresi

014. İbrâhîm Sûresi

015. Hicr Sûresi

016. Nahl Sûresi

017. İsrâ Sûresi

018. Kehf Sûresi

019. Meryem Sûresi

020. Tâhâ Sûresi

021. Enbiyâ Sûresi

022. Hacc Sûresi

023. Mü’minûn Sûresi

024. Nûr Sûresi

025. Furkân Sûresi

026. Şu’arâ Sûresi

027. Neml Sûresi

028. Kasas Sûresi

029. Ankebût Sûresi

030. Rûm Sûresi

031. Lokmân Sûresi

032. Secde Sûresi

033. Ahzâb Sûresi

034. Sebe’ Sûresi

035. Fâtır Sûresi

036. Yâsîn Sûresi

037. Sâffât Sûresi

038. Sâd Sûresi

039. Zümer Sûresi

040. Gâfir/Mü’min Sûresi

041. Fussilet Sûresi

042. Şûrâ Sûresi

043. Zuhruf Sûresi

044. Duhân Sûresi

045. Câsiye Sûresi

046. Ahkâf Sûresi

047. Muhammed Sûresi

048. Fetih Sûresi

049. Hucurât Sûresi

050. Kâf Sûresi

051. Zâriyât Sûresi

052. Tûr Sûresi

053. Necm Sûresi

054. Kamer Sûresi

055. Rahmân Sûresi

056. Vakı’a Sûresi

057. Hadîd Sûresi

058. Mücâdele Sûresi

059. Haşr Sûresi

060. Mümtehine Sûresi

061. Sâf Sûresi

062. Cumu’a Sûresi

063. Münâfikûn Sûresi

064. Tegâbun Sûresi

065. Talâk Sûresi

066. Tahrîm Sûresi

067. Mülk Sûresi

068. Kalem/Nûn Sûresi

069. Hâkka Sûresi

070. Meâric Sûresi

071. Nûh Sûresi

072. Cin Sûresi

073. Müzzemmil Sûresi

074. Müddessir Sûresi

075. Kıyâmet Sûresi

076. İnsân Sûresi

077. Mürselât Sûresi

078. Nebe’ Sûresi

079. Nazi’ât Sûresi

080. Abese Sûresi

081. Tekvîr Sûresi

082. İnfitâr Sûresi

083. Mutaffifîn Sûresi

084. İnşikâk Sûresi

085. Burûc Sûresi

086. Târık Sûresi

087. A’lâ Sûresi

088. Gâşiye Sûresi

089. Fecr Sûresi

090. Beled Sûresi

091. Şems Sûresi

092. Leyl Sûresi

093. Duhâ Sûresi

094. İnşirâh Sûresi

095. Tîn Sûresi

096. Alak Sûresi

097. Kadir Sûresi

098. Beyyine Sûresi

099. Zilzâl Sûresi

100. Âdiyât Sûresi

101. Kâri’a Sûresi

102. Tekâsür Sûresi

103. Asr Sûresi

104. Hümeze Sûresi

105. Fîl Sûresi

106. Kureyş Sûresi

107. Mâûn Sûresi

108. Kevser Sûresi

109. Kâfirûn Sûresi

110. Nasr Sûresi

111. Leheb Sûresi

112. İhlâs Sûresi

113. Felak Sûresi

114. Nâs Sûresi